style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Natječaj za radno mjesto ravnatelja/ice

Završeno 02.02.2017 - 10.02.2017

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)) i članka 58. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole  Lovre  pl. Matačića raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Uvjeti:  prema članku 126. stavcima 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

-       životopis

-       diplomu

-       domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

-       dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

-       dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova)

-       uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana )

-       dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju )

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Lovre pl. Matačića, Joze Laurenčića 1, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“. 

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr