style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja Engleskog jezika

Završeno 15.11.2018 - 23.11.2018

Osnovna škola Lovre pl. Matačića

Joze Laurenčića bb

10 000 ZAGREB

TEL: 6144-315

FAX :6112-455

e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr

Zagreb, 15.11.2018.

 

 

 

Na temelju članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (NN 68/18)  ravnatelj Osnovne škole Lovre pl. Matačića raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za popunu radnog mjesta:

1. UČITELJ ENGELSKOG JEZIKA  (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:
- zamolbu
- životopis
- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi
- uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
- potvrdu o evidentiranom radnom stažu, elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaz o pravu prvenstva pri zapošljavanju (ukoliko se kandidat na to prvenstvo poziva, ne starije od 1 mjesec)
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave na web stranici škole.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku na službenoj stranici škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu: OŠ Lovre pl. Matačića, Joze Laurenčića 1, 10000 Zagreb, s naznakom “za Natječaj”.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr