style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Natječaj za popunu radnog mjesta voditelja-ice računovodstva

Završeno 19.03.2019 - 27.03.2019
REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA

Zagreb, Joze Laurenčića b

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.)   Osnovna škola Lovre pl. Matačića raspisuje:

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

           1. VODITELJA RAČUNOVODSTVA  - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: VŠS, stručni/a prvostupnik/ca ekonomije

Uz prijavu treba priložiti (u preslici):

Ø  životopis

Ø  domovnicu

Ø  dokaz o stečenoj stručnoj spremi

Ø  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)

Ø  elektronički zapis od HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja odnosno zaključno s 27.04.2018.  

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 

Svi kandidati biti će obaviješteni putem elektroničke pošte po završetku natječajnog postupka.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom za ispunjavanje uvjeta dostaviti na adresu škole:
OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA
Joze Laurenčića bb, 10000 Zagreb           
 
s naznakom „ ZA NATJEČAJ“.


Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr