style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Natječaj za radno mjesto domara/-ice

Završeno 01.09.2022 - 08.09.2022

OŠ Lovre pl. Matačića

Joze Laurenčića bb

10000 Zagreb

e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr

 

Zagreb, 31. 08. 2022.

 

Na temelju članka 107.  Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o radu Osnovne škole Lovre pl. Matačića i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lovre pl. Matačića,  ravnatelj Osnovne škole Lovre pl. Matačića raspisuje natječaj za  radno mjesto:

1. DOMAR-ica  (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

Uvjeti: -završena srednja škola tehničke struke
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- diplomu, odnosno dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da  kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne  vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa  iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu, elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a ima prednost na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102., Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103., stavak 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu i svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Lovre pl. Matačića.

Obavijest o procjeni, odnosno testiranju kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Procjenu odnosno testiranje kandidata provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole www.os-lovre-pl-matacica.hr
Natječaj je otvoren od 01. 09. 2022. do 08. 09.2 022.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom na adresu : OŠ Lovre pl. Matačića, Joze Laurenčića 1, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj”

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr