style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Natječaj za popunu radnih mjesta učitelja-ice engleskog jezika, knjižničara-ke, i kuhara-ice

Završeno 15.11.2019 - 25.11.2019

OŠ Lovre pl. Matačića

Joze Laurenčića bb

10000 Zagreb

e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr

 

Zagreb, 15.11.2019.

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (NN 68/18) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lovre pl. Matačića,  ravnatelj Osnovne škole Lovre pl. Matačića raspisuje natječaj za slijedeća radna mjesta:

1. UČITELJ  ENGLESKOG JEZIKA(m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme -10 sati    tjedno  

2. KNJIŽNJIČAR (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme

3. KUHAR (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti: sukladno članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnika o radu
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- diplomu, odnosno dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da  kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne  vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa  iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu, elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102., stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103., stavak 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu i svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Lovre pl. Matačića.

Kandidati će biti pozvani na procjenu odnosno testiranje putem elektroničke pošte i/ili telefonom.

Procjenu odnosno testiranje kandidata provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana od dana objave natječaja

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole www.os-lovre-pl-matacica.hr

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu : OŠ Lovre pl. Matačića, Joze Laurenčića 1, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj”


Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr