style="width:100%; margin:0;">
Ilustracije ustupila: Lana Hudina

Natječaj za radno mjesto domara/ke

Završeno 15.06.2022 - 23.06.2022

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

PODRUČNA SLUŽBA ZAGREB

www.hzz.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA

JOZE LAURENČIĆA BB

10000 ZAGREB

POTREBE ZA RADNICIMA

Broj biltena: 115

ZAGREB, 15.6.2022

DOMAR/KA

 

Radno mjesto


Broj: 2168090


Mjesto rada: ZAGREB


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi


Radno vrijeme: 20 sati tjedno


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 15.6.2022


Natječaj vrijedi do: 23.6.2022


 

Posloprimac


Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Na temelju članka 107.  Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o radu Osnovne škole Lovre pl. Matačića i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lovre pl. Matačića,  ravnatelj Osnovne škole Lovre pl. Matačića raspisuje natječaj za  radno mjesto:
1. DOMAR-KA  (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti: -završena srednja škola tehničke struke
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- diplomu, odnosno dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da  kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne  vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa  iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
- potvrdu o evidentiranom radnom stažu, elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a ima prednost na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102., Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103., stavak 1. istog Zakona koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu i svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Lovre pl. Matačića.
Obavijest o procjeni, odnosno testiranju kandidata bit će objavljena na web stranici škole.
Procjenu odnosno testiranje kandidata provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana od dana objave natječaja
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole
www.os-lovre-pl-matacica.hr
Natječaj je otvoren od 15.06.2022. DO 23.06.2022.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom na adresu : OŠ Lovre pl. Matačića, Joze Laurenčića 1, 10000 Zagreb, s naznakom “Za natječaj”


 

Poslodavac


Poslodavac: Osnovna škola Lovre pl. Matačića


Kontakt:

  • pismena zamolba: Joze Laurenčića 1, 10000 Zagreb

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:

KRISTINA TEPEŠ

ZAGREB, 15.6.2022

 

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8:00 - 14:00

Jelovnik 1.

Jelovnik 2.
(za djecu koja su prijavljena za B jelovnik)

Jelovnik 3.
(za djecu koja su prijavljena za C jelovnik)

Kontakt:

OŠ Lovre pl. Matačića
Joze Laurenčića 1
10 000 Zagreb

tel: 01/6144-315
e-mail: info@os-lovre-pl-matacica.hr